Door de jaren heen 1956
Opgericht 20 Januari 1956

Welkom
De vereniging
Agenda
Huishoudelijk reglement
Door de jaren heen
Wetenswaardigheden
Andere strand sites

Jan Warmerdam had met Bram Kloos besproken dat het verstandig zou zijn om een vereniging op te richten om de belangen te behartigen van de huisjes eigenaren tov. de gemeente Egmond aan Zee. Hierdoor werd op 20 januari 1956 de Kampeervereniging Jan van Speyk opgericht.

De vereniging behartigde de belangen van alle huisjeseigenaren op het strand van Egmond aan Zee, dus zowel de noordkant als de zuidkant. Het bestuur had dan ook een evenwichtige verdeling in de postities tussen Noord en Zuid.

De eerste vergaderingen waren bij Kloos. Hierbij de notulen van mei met de genomen besluiten:

Kampeervereniging "Jan van Speyk"

Secretariaat: Th. Molkenboer,
Vermeerstraat 8, Alkmaar.

Alkmaar, 26 mei l956

op maandag, 2l mei j.l., vergaderde het Bestuur van de kampeer vereniging "Jan van Speyk" te Egmond aan Zee, ter voorbereiding van het kampeerseizoen l956. Op deze vergadering werden de volgende besluiten genomen.

  1. Wij willen trachten op het noorder- en zuiderstrand een E,H.B.O. post te vestigen. Zowel de post op het noorderstrand als die op het zuiderstrand zullen kenbaar zijn aan de E.H.B.O.-vlag, bevestigd aan of bij het kampeerhuisje, waar de post gevestigd zal worden. Wil deze opzet slagen dan is dus nodig, dat alle gediplomeerde E.H.B.O.-ers, die zich voor dit nuttige werk beschikbaar willen stellen, zich ten spoedigste bij het secretariaat van onze vereniging melden. Wacht hiermede dus niet, maar doet dit meteen, onder vermelding van het tijdvak, dat U aan het Egmonderstrand kampeert.
  2. Het bestuur wil trachten, zowel op het noorder- als op het zuiderstrand een butagas- en essogasdepot te vestigen, zodat onze kampeerders niet voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals in het verleden, vooral op Zon- en feestdagen, nog wel eens voorkwam. Hierover krijgen allen nog nadere mededelingen zodra wij hierin geslaagd zijn.
  3. Mededelingen borden zullen, mits het Bestuur hiervoor toestemming krijgt van het Gemeentebestuur van Egmond aan Zee, bevestigd worden aan de loodsen van de heren Groot en Zwaan op het strand. Alle mededelingen de kampeervereniging "Jan van Speyk" betreffende en van belang voor alle kampeerders, zullen op deze borden worden bekend gemaakt.
  4. Kinderfeesten voor de kinderen van alle kampeerders zullen gehouden worden op de middagen van l6 juni, 2l juli en l8 augustus. Deze middagen. zullen afwisselend op het noorder- en het zuiderstrand gehouden worden, doch de bedoeling is dat kinderen van beide strandgedeelten eraan deelnemen. Dit zal de onderlinge kennismaking bevorderen. Het bestuur wil voor deze kinderfeesten een commissie? samenstellen, welke het een aantal helpers en helpsters deze feesten zal organiseren, De gehele leiding van deze feesten wenst het bestuur in handen te leggen van de in te stellen commissie niet om werk af te schuiven, maar om de leden zelf actief te betrekken in het werk van de vereniging. Het bestuur rekent voor dit werk in de eerste plaats op onze dames! Ook de hulp van de heren stelt het Bestuur natuurlijk op hoge prijs. Schrijft U direct even een briefkaart aan het secretariaat? Goed zo, dan weet het bestuur ongeveer op hoeveel leden, dames zowel als heren, zij mag rekenen op de vergadering die gehouden zal worden op zaterdagavond, 2 juni a.s. om 8 uur bij de heer Kloos aan het Noorderstrand (kampeerhuisje staat ongeveer in het midden, huisnummer nog onbekend. Mocht U onverhoopt verzuimd hebben U op te geven, en U voelt voor dit werk, komt U dan ook?
  5. De zomervergadering zal in Egmond gehouden worden. Het komt het bestuur voor dat dit het best in Augustus kan geschieden omdat aangenomen mag worden dat dan het grootste aantal eigenaren in hun huisjes zitten. Getracht zal worden deze avondvergadering een gezellig slot te geven.
  6. Hebben alle leden hun mede-kampeerders (dat zijn diegenen die, gedurende kortere of langere tijd in Uw huisje verblijven) reeds op het bestaan van onze kampeervereniging gewezen? Zo niet, mogen wij dan op Uw medewerking rekenen? Is Uw buurman nog geen lid? Praat eens met hem of geeft U zijn naam en adres even door aan het bestuur. Wij hebben thans reeds 120 leden doch daar kunnen er nog wel wat bij, vindt U niet? Wij rekenen op aller medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Th. Molkenboer, Secretaris.

Schreier schilderde de eerste vlag met de hand.

Met dank aan Wanda Eckhardt-Zomerdijk is hier een stukje film met daarop onder andere de kinderspelen.

mpeg 361 Mb
1957 1955